Leefbaarheid

  • Openbare Ruimte
  • Veiligheid
  • Bereikbaarheid
  • Kernen
  • Wonen
  • Toerisme, een gastvrij Lingewaard
  • Evenementen
  • Sport
  • Kunst en cultuur


Openbare Ruimte
De omgeving waarin onze inwoners actief zijn, wonen en recreëren moet afgestemd zijn op hun behoeften en bijdragen aan het plezier om hier te wonen en te werken. 
Dit houdt ook in dat de openbare ruimte schoon en veilig is, dat wegen en fietspaden goed zijn onderhouden en dat de straatverlichting functioneert.
In een samenleving die steeds meer ouderen telt, is het belangrijk dat de openbare ruimte ook voor hen toegankelijk en bewegingsvriendelijk is. 
Groenvoorziening is een beeldbepalend onderdeel van onze openbare ruimte en dient goed te worden onderhouden. De verkoop van reststroken mag het bestaande straatbeeld niet aantasten. Met beeldbepalende bomen dient zorgvuldig te worden omgegaan. Zieke bomen worden vervangen.
Naast het stimuleren van wijkplannen voor de hele gemeente, maakt LBL zich sterk voor het samen met de bewoners opwaarderen van de oudere wijken.
 
Speerpunten:
Het openbare gebied is veilig en toegankelijk voor elke inwoner.
De gemeente oogt gastvrij door een groene en schone omgeving.
Veilige fiets- en voetpaden met bewegwijzering, nodigen mensen uit om de kernen en onze natuur te bezoeken.
Oudere wijken worden in overleg met de bewoners opgewaardeerd.


Veiligheid
De inrichting van de openbare ruimte en betrokkenheid van de inwoners bij hun eigen omgeving spelen een belangrijke rol in het gevoel van veiligheid. LBL vindt een veilige woon- en werkomgeving voor iedereen belangrijk. Gemeente, politie en inwoners zijn daar samen voor verantwoordelijk.
LBL zet in op korte aanrijtijden van hulpdiensten als ambulance en brandweer. Daarom streven wij naar de vestiging van de ambulancepost in Lingewaard. Hierdoor kunnen ook de normen voor de aanrijtijden richting Gendt en Doornenburg gehaald worden. 
Een goede toerusting en adequate huisvesting in Lingewaard voor de brandweer blijven in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.

Speerpunten:
Een veilige woon- en werkomgeving is voor iedereen belangrijk.
Er wordt ingezet op de vestiging van een ambulancepost in Lingewaard.


Bereikbaarheid
Lingewaard moet goed bereikbaar blijven per auto, fiets en Openbaar Vervoer. Vooral voor het toenemend aantal fietsers moeten routes veilig en toegankelijk zijn. Dijken zijn open voor gezamenlijk en veilig gebruik van de verkeersdeelnemers, op basis van een fietsvriendelijke dijk. 
LBL wil zich inzetten voor een ontsluitingsweg langs de Betuweroute. Deze weg maakt het mogelijk voor inwoners uit Angeren, Doornenburg en Gendt om sneller op de nieuwe A15 te komen en zal het aantal verkeersbewegingen in hun woonplaatsen verminderen.
LBL wil dat omleidingsroutes duidelijk worden aangegeven d.m.v. matrixborden voor het geval dat er calamiteiten op de snelwegen rond Lingewaard optreden. Hiermee wordt voorkomen dat de Karstraat en de Ingenieur Molsweg in Huissen als sluiproute gebruikt worden en het verkeer in Huissen vastloopt.
Mede als gevolg van de ontwikkeling van de Huissense wijk Loovelden is deverkeersdrukte van Huissen naar en van Arnhem flink toegenomen. Ook zuidwaarts richting A15 is sprake van forse verkeersdrukte. Extra ontsluiting van Huissen is daardoor dringend noodzakelijk. LBL wil via het Agropark aansluiting zoeken op de A325.
LBL pleit voor voldoende maatregelen die verkeersoverlast in Lingewaard voorkomen, als in 2019 tegelijk aan de Waalbrug in Nijmegen en de Pleyroute in Arnhem wordt gewerkt.

Speerpunten:
Lingewaard moet goed bereikbaar blijven per auto, fiets en openbaar vervoer.
Fietsvriendelijk maken van alle dijkvakken in Lingewaard.
Ontsluitingsweg Angeren, Doornenburg, Gendt langs Betuweroute.
Omleidingsroutes worden duidelijk aangegeven om het vastlopen van het verkeer in Huissen te bestrijden. 
Extra ontsluiting A325 vanaf Huissen via het Agropark.
Digitale bereikbaarheid door glasvezel in het buitengebied. 
Daar waar blauwe zones zijn deze handhaven, LBL is geen voorstander van betaald parkeren. 
Goede ontsluiting richting Nijmegen door middel van de Dorpensingel.


Kernen
LBL hecht veel waarde aan het eigen karakter van iedere kern. Uitgangspunt daarbij is dat ook inwoners participeren in het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in hun kern en zelfredzaam zijn. Samenwerking op het gebied van onderwijs, sport en welzijn rondom de voorzieningen zoals scholen, dorpshuizen, bibliotheken en sportaccommodaties is daarbij een logisch gevolg. Handhaven van bestaande voorzieningen is belangrijk.

Speerpunten per kern:

Huissen
Inzetten op de opwaardering van de leefbaarheid in de Zilverkamp.
Ondergronds parkeren op Aloysiuslocatie.
Extra aansluiting op de A325.
Doorgaand vrachtverkeer over de Stadswal beperken.

Gendt
Inzetten op woningbouw, met name Vleumingen-West, omgeving Martinuskerk, Markt.
Opwaardering openbaar gebied wijk Lootakkers.
Verbreding dijkvak Gendt (Vahali) naar Doornenburg (Sterrenschans) als dijken worden aangepakt. 

Bemmel
Voortzetten uitvoering Kinkelvisie, onder andere verbetering omgeving gemeentehuis en de Kinkel.
Goede ontsluiting richting Nijmegen door middel van de Dorpensingel.
Doornenburg
Inzetten op woningbouw vooral gericht op senioren en starters.
Aansluiten op het door de inwoners gemaakte dorpsontwikkelplan (DOP).
Inzetten op verbreding dijkvak Gendt (Vahali) naar Doornenburg. (Sterrenschans) als dijken worden aangepakt. 

Haalderen
Aansluiten op het door de inwoners gemaakte dorpsontwikkelplan (DOP).
Veilige oversteek van de Van der Mondeweg.

Angeren
Inzetten op fietsaansluiting nieuw aan te leggen brug over de A15 bij Angeren. 
Woningbouw vooral gericht op (senioren) doorstromers en starters.


Wonen
In het leven van alledag heeft iedere generatie in de woonwijk zijn eigen inbreng.  Wonen is meer dan verblijven. In een ideale situatie is er sprake van een goede mix tussen generaties, leefstijlen en culturen.Waar mogelijk zal de leefbaarheid in de kernen en wijken bevorderd worden door verbetering van bestaande woningen en met aandacht voor de fysieke en sociale woonomgeving. Dat doen we samen met de bewoners, de corporaties en de welzijnsinstellingen. Inwonersinitiatieven worden hierbij breed ondersteund.
Zowel particulieren als woningcorporaties worden gestimuleerd om energie beperkende maatregelen door te voeren. Bij nieuwbouw wordt gestreefd naar energie neutraliteit.Bij nieuwbouw en aanleg van wegen wordt geanticipeerd op ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van de transitie naar duurzame energie.  LBL zet in op woningbouw voor starters en ouderen in de kleine kernen. Daarnaast blijft LBL aandringen op aandacht voor sociale woningbouw in alle kernen.
LBL zet zich in voor een toewijzingsbeleid dat meer recht doet aan de lokale behoefte. Er moet ruimte komen in de gemeente voor tijdelijke woningen voor studenten en statushouders. Hierdoor ontstaat meer kans voor starters op de woningmarkt op een permanente woning.  De locatie van de Aloysiusschool in Huissen wordt verder ontwikkeld voor woningbouw die past binnen de architectuur van het centrum van Huissen. De mogelijkheden van ondergronds parkeren door bezoekers van het centrum, worden onderzocht. 

Speerpunten:
Bouw van tijdelijke woningen voor studenten en statushouders wordt gerealiseerd.
De mogelijkheden van ondergronds parkeren op locatie Aloysiusschool in Huissen ten behoeve van bezoekers van het centrum van Huissen worden onderzocht.
Er is eenvoudigere regelgeving voor renovatie, verbouw en nieuwbouw.
Bij bedrijfsbeëindiging in buitengebied ruimte voor terugbouwen woningen. 
In elke kern voldoende woningen voor starters en ouderen.
Het toewijzingsbeleid doet meer recht aan de lokale behoefte.


Toerisme, een gastvrij Lingewaard
Naast Kasteel Doornenburg en Fort Pannerden biedt de Lingewaard nog veel meer!Immers, wij zijn trots op onze historie, ons dijkenlandschap, onze rivieren en uiterwaarden, onze steden Huissen en Gendt, de struinpaden en fietsroutes. Dat moeten we nog meer uitdragen en we moeten er ook met trots over kunnen vertellen!
Toerisme is een belangrijk onderdeel van onze gemeentelijke economie. Toeristische ondernemers, horecabedrijven en winkeliersverenigingen worden blijvend betrokken bij het ontwikkelen van ideeën en plannen rondom toerisme en zij bundelen hun krachten. Hierbij is het logisch dat ook de historische kringen en natuur- en milieuorganisaties een rol hebben. Door de bundeling van krachten ontstaat een aantrekkelijk aanbod. Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor de vele bezoekers van onze gemeente. 

Speerpunten:
Er is een goed functionerend toeristisch overlegplatform van ondernemers, stichtingen en betrokkenen om toerisme te bevorderen.
Er komen meer en betere recreatieve fiets- en wandelroutes door de uiterwaarden en struinpaden in de buitengebieden zijn verbeterd.
Goede verwijsborden naar de kernen en hun bezienswaardigheden zijn op prominente plaatsen aangebracht.


Evenementen
LBL koestert de eigenheid van onze kernen met hun bijzondere tradities en evenementen. Evenementen die dankzij vrijwilligers en de door de gemeente verstrekte faciliteiten ieder jaar weer opnieuw bijdragen aan de leefbaarheid in Lingewaard. Evenementen die vaak regionaal (en soms landelijk) de aandacht trekken.

Speerpunten:
Het belang van evenementen voor de leefbaarheid wordt uitgedragen. 
De gemeentelijke ondersteuning van evenementen blijft gehandhaafd.


Sport
Sport vervult voor jong en oud een belangrijke rol in het dagelijks leven. Sport is welzijn, bewegen, je fit en gezond voelen, mensen ontmoeten en meedoen in de samenleving. Sport heeft daarmee een integrale functie.  
LBL streeft naar samenwerking tussen verenigingen, Lingewaard Sport en Stichting Welzijn Lingewaard met als doel een multifunctioneel aanbod binnen de sportaccommodaties te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang voor kinderen van sportende ouders. Met integraal sportbeleid zijn we in staat om op uitvoeringsniveau stappen vooruit te maken.
Omdat Lingewaard een waterrijke gemeente is, wil LBL zwemonderwijs weer invoeren als onderdeel van het lespakket van de basisscholen. LBL streeft naar de realisatie van een nieuwe turnhal voor SGS. 

Speerpunten:
Multifunctioneel gebruik van de faciliteiten, zowel in de binnen- als ook buitensport, wordt een speerpunt voor de sportverenigingen. 
De gemeente werkt actief mee aan de realisatie van een turnhal. 
Daar waar kunstgrasveld een belangrijke maatschappelijke voorziening is, wordt daarin geïnvesteerd.
Er komt onderzoek naar haalbaarheid om zwemonderwijs weer onderdeel van het lespakket van de basisscholen te maken.


Kunst en cultuur
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het mogelijk maken van de cultuurbeleving. Daarbij moet er vroegtijdig aandacht worden gegeven aan deelname en beleving.  Ons culturele erfgoed bestaat uit een rijk verenigingsleven en vele monumenten met historie. Dat bepaalt wie we zijn en dat moet behouden blijven.  LBL hecht aan de inzet van de Open Academie. De Open Academie Lingewaard is en blijft een partner voor de samenwerking tussen de culturele verenigingen.Het Cultureel Platform is een belangrijke schakel tussen culturele organisaties en basisscholen. Daarvoor is subsidie voor de Open Academie een belangrijke voorwaarde. LBL wil dat samenwerking met het cultureel platform en de verenigingen wordt gefaciliteerd en dat projecten worden ondersteund. 

Speerpunten:
De Open Academie en culturele organisaties worden gefaciliteerd. 
Er komt onderzoek hoe cultuur en WMO elkaar versterken en daarop wordt ingezet en geïnvesteerd.
Er wordt stimuleringssubsidie(s) beschikbaar gesteld ten behoeve van evenementen met een cultuurhistorisch perspectief.

<<terug naar begin

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu