Algemene beschouwing programmabegroting 2015

Algemene beschouwing programmabegroting 2015

Donderdag 12 november jl vond de behandeling van de programmabegrtoing 2015-2019 plaats. Zoals gebruikelijk bijten, tijdens deze behandeling, de fractievoorzitters de spits af om hun beschouwing te geven over de begroting en deze vergezeld te laten gaan van vragen, aanbevelingen, moties en/of amendementen.De inbreng van Lokaal Belang Lingewaard spitste zich toe op de volgende onderwerpen:
1. Een begroting dat een solide financieel beleid uitstraalt, ambitieus en realistisch: terugloop leningenportefeuille, versterken weerstandsvermogen, lastenverzwaring voor inwoners beperken. Zeker gezien de risico's op bijvoorbeeld Bergerden, de negatieve meicirculaire en de nog onvoldoende in te schatten kosten binnen het sociale domein heeft het college een sluitende meerjarenbegroting aan de raad voorgelegd. 

2. Lokaal Belang op zoek naar manieren om het (kortdurend) toerisme te blijven versterken.

3. De participatiepunten vormen een belangrijke pijler binnen het sociale beleid en zijn succesvol. Lokaal Belang Lingewaard vraagt voor een goede borging in de programmabegroting en in het beleid.

4. De wijk De Zilverkamp in Huissen dat onze blijvende aandacht vraagt. We hebben het college dringend verzocht samen met bewoners, wijkplatform, woonstichting en gemeente te zoeken naar gezamenlijke projecten. En waar kan de mogelijkheden in de onderhoudsbudgetten benutten.

5. Lingewaard is een dynamische gemeente met veel intitiatieven, eigen werkzaamheden met een breed gedragen verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving. Een waardevolle basis om op te bouwen, getuige een greep uit de vele voorbeelden en initiatieven: de opvang van vluchtelingen op Walburgen (Gendt), De Kinkel met de eerste verbeteringen, een Stadhues in Huissen waar de renovatie over enkele maanden start, een prachtig Providentia dat pronkt in Gendt en woningbouwprojecten in Angeren en Doornenburg een samenspel tussen inwoners en gemeente.

De fractie van Lokaal Belang Lingewaard heeft ingestemd met de programmabegroting en de voorstellen zoals deze door het college zijn voorgelegd.

Lees hier de Algemene beschouwing>>


De programmabegroting 2015-2019 kunt u vinden in Ibabs (het vergadersysteem van de raad):

Om dit nieuwe systeem te kunnen gebruiken zijn er twee mogelijkheden:
- maakt u gebruik van een PC, ga dan naar www.ibabs.eu en klik in de menubalk op 'iBabs login'.
- maakt u gebruik van een Ipad of tablet, download dan in de App- of Playstore het gratis programma iBabs-pro. Dat kan ook via de downloads op de genoemde website van iBabs.

Om de vergaderinformatie van Lingewaard te kunnen raadplegen, moet worden ingelogd met de volgende gegevens:   Site: lingewaard
Emailadres: burger (alleen dit woord; emailadres is niet nodig)
Wachtwoord: burger


 

(foto Luc de Pauw) 

 Terug naar overzicht

© Leijser.nu