Initiatiefvoorstel 'Armoedebeleid'


Bij de behandeling van de Kadernota 2015 is door Lokaal Belang Lingewaard gesproken over het formeren van een raadswerkgroep ‘armoedebeleid’. 

Net als veel andere gemeenten kampt ook Lingewaard met de vraag hoe de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor (financiële) ondersteuning, denk hierbij aan de ‘Meedoenregeling’, bij de betrokken inwoners onder de aandacht te brengen. Hoe bereiken wij de doelgroepen. Het is van belang inwoners die deze ondersteuning nodig hebben dit ook daadwerkelijk te kunnen bieden.

Citaat uit de beschouwingen kadernota 9-7-15:
‘Voorzitter in deze raad is ook, recent nog met de behandeling van de jaarstukken, gesproken over het armoedebeleid. Iedere fractie is de mening toegedaan dat de gelden die hiervoor beschikbaar zijn ook daadwerkelijk besteed worden daar waar het voor bedoeld is, namelijk ondersteuning aan die Lingewaarders die dit echt nodig hebben. Vanuit uw college is aangegeven dat de doelgroepen moeilijk te lokaliseren zijn. En ook hierin is Lingewaard geen uitzondering. Wanneer je even surft op internet, kom je veel gemeenten tegen die hiermee worstelen en zoeken naar mogelijkheden om het daarvoor gereserveerde geld op de juiste plek te krijgen, zonder de wet op de privacy te overtreden. Daarnaast hebben wij geconstateerd dat de toegankelijkheid van onze website voor deze doelgroep, niet optimaal is. Voorzitter, wellicht is het goed om een raadswerkgroep in het leven te roepen om samen met iemand uit de organisatie en een collegelid hierover van gedachten te wisselen en met ideeën te komen.’


Naar aanleiding hiervan stelt Lokaal Belang Lingewaard de gemeenteraad voor, middels dit initiatiefvoorstel, een raadscommissie in te stellen die de gemeenteraad adviseert. Naar verwachting zal dit voorstel op 17 september aan de raad worden voorgelegd.


Lees het initiatiefvoorstel 'Armoedebeleid'>>

 Terug naar overzicht

© Leijser.nu