Vrijlaten in vertrouwen

Dat is de titel van het coalitieprogramma 2014-2018. Getekend door de coalitiepartijen in april 2014. Deze titel verwijst naar de inhoud van het programma: ‘Op naar de stimulerende in plaats van de regulerende gemeente. Niet de bestuurder naast en namens de burger, maar de burger als bestuurder met de gemeente als routeplanner. Dit realiseer je alleen in een continue dialoog met de bevolking en vraagt om duidelijke kaderstelling van de raad’ (citaat uit coalitieprogramma).

De grootste opdracht is een omslag in denken en handelen bij college, gemeenteraad en gemeentelijke organisatie. Denken en handelen vanuit, zoals wij in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 hebben opgeschreven: ‘Stimuleren van initiatieven door een – Ja, tenzij…… -  in plaats van - Neen, maar....- ’. 

Lange tijd is binnen alle overheden gewerkt vanuit de gedachten dat georganiseerde instanties ideeën en verbeteringen aan konden geven. Die tijd is voorbij. De samenleving vraagt om een andere overheid, een overheid die ook meedenkt en participeert in initiatieven vanuit alle hoeken van de samenleving. Een groep of individuele inwoners weten de weg naar de gemeente te vinden met hun vragen of ideeën, denk aan verbeteringen ten aanzien van de leefbaarheid in de omgeving, gebruik maken van gebouwen, verwerken van afval, ondersteunen van mensen die dit nodig hebben, elkaar ontmoeten in werk en sociale omgeving.  En daar moet men bij de overheid een open oog en oor aantreffen. 

Met die verandering is het college volop aan de slag. Er zijn verschillende initiatieven opgestart om de continue dialoog te versterken. Aansluitend heeft het college, vanuit de gemeenteraad, een klankbordgroep geformeerd. Om de raad mee te nemen, maar ook om te toetsen of de ingeslagen weg een goede is. Een aantal successen zijn geboekt. Zo zijn de dorpscontactpersonen in Doornenburg zeer actief met het inventariseren van mogelijkheden en wensen.
In Angeren en Doornenburg zijn door inwoners initiatieven ontplooid om te komen tot woningbouwprojecten, met de gemeente in een faciliterende rol. Zijn in Haalderen en Doornenburg gestart met voorbereidingen voor leefbaarheidsplannen en zijn er initiatieven voor een doorontwikkeling van het centrum van Huissen met betrokkenen, waarin oa het idee van een muziekkapel op de Markt van de Vrienden van Huissen.
Dit zijn zeer aansprekende initiatieven, initiatieven waarin gemeente en inwoner elkaar op een andere wijze ontmoet. In een continu dialoog, met een gemeente als routeplanner.

Dat wijkplatforms, vanuit de gedachte ‘ogen en oren in de wijk’, hierin een plaats innemen is evident. Het een sluit het ander niet uit. Toen de PvdA een  initiatiefvoorstel indiende om de wijkplatforms een nog prominentere plaats te geven, werd er fiks discussie gevoerd. Immers welke plaats nemen de wijkplatforms in deze ontwikkeling?
Lokaal Belang is van mening dat juist ook de wijkplatforms een rol spelen in onze leefbare samenleving. De vraag is niet: ‘moeten de wijkplatforms in stand worden gehouden?’, maar de vraag moet zijn:  ‘welke rol hebben de wijkplatforms in deze veranderende samenleving?. Het antwoord is wat ons betreft redelijk simpel. 

We blijven ons inzetten voor die goede samenwerking tussen inwoner en overheid, waar het niet uitmaakt van wie een voorstel of idee komt voor verbeteringen of nieuwe impulsen. Of dat nu een inwoner, vereniging, stichting, wijkplatform of een politieke partij is. Hiervoor open staan betekent ook durven loslaten en vertrouwen geven. Klinkt simpel maar kost tijd.
Prachtig om te zien dat alle politieke partijen hetzelfde einddoel nastreven, deze ontwikkeling zien en omarmen. Alleen in de weg ernaar toe nog erg van elkaar verschillen.

Lokaal Belang Lingewaard is van mening dat de weg die het college heeft ingezet een goede is en een verschuiving betekent van alleen het wijkplatform als oren en ogen naar de samenleving als oren en ogen. En steeds vanuit het -ja, tenzij... in plaats van de Neen, maar….
Lokaal Belang Lingewaard omarmt een breed debat met gemeenteraad, inwoners, verenigingen en georganiseerde partners als de SWL, wijkplatforms, ouderenorganisaties etc. Immers samen vormen we de veranderende samenleving. Het voorstel van de PvdA, vooral gericht op versterking van de wijkplatforms, staat hierdoor deze belangrijke brede ontwikkeling in de weg. Daarom heeft LBL tegen het voorstel  gestemd. 


www.Lokaalbelang.nl
Actief, Betrokken en Correct

© Leijser.nu