Zorg en ondersteuning

LBL gaat uit van een solidaire samenleving. Zo’n samenleving vergt van mensen veel inspanningen. In LBL vindt u een partner die zorg heeft voor alle levensfasen waarin mensen verkeren. Als kind, als ouder als grootouder. Maar ook als mantelzorger, vrijwilliger, buurman of buurvrouw.

  • Zorg voor ouderen
  • Zorg voor gezinnen
  • Zorg voor jongeren
  • Zorg voor vrijwilligers 
  • Zorg voor mantelzorgers
  • Voorzieningen


Zorg voor ouderen
Door het stijgen van de gemiddelde leeftijd zullen steeds meer mensen in Lingewaard in aanmerking komen voor zorg en ondersteuning waardoor ze zo lang mogelijk, al dan niet met de hulp van een mantelzorger, thuishulp of verpleegkundige, zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De hulpmiddelen die nodig zijn om het zelfstandig wonen mogelijk te maken, waaronder het eventueel aanpassen van de woning, dienen naar behoefte verstrekt te worden. 

Speerpunten:
Er komt een goed functionerend platform van huisartsen, thuisorganisatie, wijkverpleging en organisaties die actief zijn voor ouderen zoals Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) en Senioren Netwerk Lingewaard (SNL) waarmee intensief wordt samengewerkt.
Ouderen weten de weg te vinden en kennen de mogelijkheden die de gemeente biedt om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. 
Iedere kern of wijk beschikt over een laagdrempelig ontmoetingspunt, zoals een Participatiepunt, waar inwoners met al hun vragen over zorg en welzijn terecht kunnen. 
Alle activiteiten, voorzieningen en mogelijkheden worden goed onder de aandacht gebracht.


Zorg voor gezinnen
Gezinnen vormen een cruciale factor in de samenleving. Jonge gezinnen hebben de belangrijke taak kinderen op te voeden en klaar te maken voor de toekomst. Een taak die een solide financiële basis vereist. 
Helaas bestaat onder een deel van de Lingewaardse gezinnen een vorm van armoede. LBL vindt dat de ontwikkeling van kinderen uit die gezinnen daar niet onder mag lijden. LBL wil dat kinderen in alle leeftijdsfasen moeten kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Daarvoor moet de ‘meedoen-regeling’ in stand worden gehouden. Daar waar sprake is van problematische schuldsituaties, dient schuldhulpverlening ingezet te worden om huishoudens de kans te bieden hun financiële situatie op orde te krijgen.

Speerpunten:
Alle kinderen in Lingewaard hebben gelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden.
De meedoen-regeling wordt nog beter onder de aandacht van de doelgroep gebracht. Scholen, welzijnsorganisaties, sportverenigingen maar ook de woningcorporaties zijn hierin belangrijke partners.
Er is een goede toegankelijke schuldhulpverlening.  
Het maatwerkfonds wordt op het huidige niveau behouden.
Een tekort aan basisvaardigheden (zoals bijvoorbeeld laaggeletterdheid, digitale vaardigheden) wordt vroegtijdig opgespoord en er worden mogelijkheden geboden deze te ontwikkelen.


Zorg voor jongeren
Waar het over jongeren gaat, gaat het eigenlijk meestal uitsluitend over ‘probleemjongeren’. LBL stelt met plezier vast dat het overgrote deel van de jongeren niet bestaat uit probleemjongeren maar zich juist inzet om een solide toekomst voor zichzelf te realiseren. Dit neemt niet weg dat er wel degelijk jongeren zijn die problemen hebben.
LBL vindt het van belang dat de problemen van individuele jongeren zo snel mogelijk herkend worden. LBL is daarom van mening dat in samenwerking met ouders ingezet moet worden op preventief jongerenbeleid in de jeugdzorg. Welzijnsorganisaties, sportverenigingen en het onderwijs zijn daarbij een belangrijke partner. Een jongerenwerker kan een belangrijke schakel zijn tussen deze organisaties om snel te handelen om een probleem te voorkomen, in te dammen of op te lossen. De aanstelling van een kinderburgermeester is bijvoorbeeld een goed voorbeeld hoe we jongeren meer inzicht willen geven in het werk van de gemeentelijke politiek.
Voor ouders zijn ook de participatiepunten een belangrijke plaats om vragen te stellen en eventueel doorverwezen te worden.

Speerpunten:
De jongerenwerker blijft actief in de gemeente.
Er wordt actief jongerenbeleid gevoerd, waarbij preventie als uitgangspunt dient.
Er wordt blijvend geïnvesteerd in het netwerk van partners binnen het jongerenbeleid.


Zorg voor vrijwilligers
 In vrijwel alle maatschappelijke organisaties, verenigingen, stichtingen en de zorg zijn vrijwilligers actief; zij zijn de motor van onze maatschappij. Zij verdienen onze waardering. Daar waar vrijwilligers de behoefte hebben aan (bij)scholing moet dit worden ondersteund. 

Speerpunt:
Ondersteuning en (bij)scholing voor vrijwilligers wordt actief aangeboden. 


Zorg voor mantelzorgers
Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen blijven voldoen worden familie, vrienden en bekenden steeds meer ingezet. Deze mantelzorgers verdienen niet alleen onze waardering (mantelzorgcompliment) maar ook ondersteuning in de vorm van trainingen en begeleiding. Begeleiding waarbinnen voorkomen wordt dat mantelzorgers overbelast raken. Het regelen van periodieke vervanging is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Speerpunten:
Het mantelzorgcompliment vormt een vast onderdeel van het beleid.
Er wordt ingezet op maximale ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers, met als uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur.
Ter voorkoming van overbelasting wordt periodieke vervanging ingezet.


Voorzieningen
Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Niet iedere inwoner heeft de mogelijkheid om de ondersteuning te organiseren die men nodig heeft. We vinden het belangrijk dat we als gemeente deze mensen helpen wanneer zij daar onvoldoende toe in staat zijn. Participatiepunten spelen hierbij een belangrijke rol. Eigen bijdragen worden naar draagkracht berekend ongeacht het aantal voorzieningen waarop een beroep wordt gedaan. 

Speerpunten:
Voorzieningen zijn erop gericht dat inwoners langer zelfstandig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen.
Ontmoetingsplekken zoals de participatiepunten worden optimaal gefaciliteerd. Daar wordt advies en doorverwijzing ten behoeve van voorzieningen gegeven.
Voor de Zilverkamp en Loovelden zet LBL zich in voor het realiseren van een ontmoetingsplek voor de wijkbewoners. 
De inwoner mag erop rekenen dat de afhandeling van (aan)vragen zorgvuldig en binnen de gestelde termijnen verloopt.

«terug naar begin

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu