Dienstbare overheid

  • Participatie
  • Integriteit
  • Communicatie


Participatie

Met het “ja, tenzij” in plaats van een “nee, maar” heeft LBL zich ingezet voor het bieden van ruimte voor inwonerinitiatieven. Daar verandert voor LBL ook niets in. Maar is dat voldoende? Onze samenleving verandert in een snel tempo. Beslissingen die wij nu nemen, hebben verstrekkende gevolgen voor onze en toekomstige generaties. Daarom wil LBL dat inwoners, maatschappelijke instellingen en professionals veel meer en dan van het begin af aan, betrokken worden bij het tot stand brengen van beleid. 

LBL hanteert al jaren haar eigen ABC: Actief, Betrokken en Correct. We zoeken actief naar verbeteringen en nieuwe plannen voor Lingewaard, we zijn betrokken bij de mensen die in Lingewaard wonen en werken en we zijn correct omdat die mensen van ons een eerlijke en open houding mogen verwachten.We werken voor u en dat doen we het liefst samen met u door u regelmatig te betrekken bij onze politieke meningsvorming. 

Speerpunten:
De gebiedscoördinator blijft het aanspreekpunt op het gemeentehuis voor alle initiatieven uit de wijk. 
Wijkinitiatieven, een initiatief van een enkele inwoner of een initiatief van een vereniging wordt serieus genomen en behandeld. 
Inwoners, maatschappelijke instellingen en professionals worden nadrukkelijk betrokken bij het tot stand brengen van beleid.  


Integriteit
LBL eist integriteit van allen die bij het gemeentelijk bestuur en de gemeentelijke organisatie betrokken zijn: bestuurders, raadsleden en medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.. Want integriteit is een onmisbare voorwaarde voor een goede relatie tussen de burgers en de gemeente.
Bedreigingen voor die integriteit zijn cliëntelisme (een bestuurder of raadslid verleent diensten aan inwoners in ruil voor politiek mandaat) en ondermijning (het onder druk zetten of omkopen van politieke functionarissen en gemeentelijke medewerkers door criminelen). LBL zal zich ervoor inzetten dat cliëntelisme en ondermijning geen kans krijgen in Lingewaard. 

Speerpunt:
De maatschappij, dus ook de politiek, verhardt en verandert. Inwoners mogen van politieke ambtsdragers een eerlijke en open houding verwachten. Geen vooringenomen standpunten en geen cliëntelisme.


Communicatie
De kwaliteit van de communicatie tussen burger en overheid is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de relatie tussen burger en overheid.In de huidige (digitale) samenleving zijn er legio mogelijkheden om contact te zoeken met inwoners.Zowel burger als overheid mogen van elkaar verwachten dat juiste gegevens aan elkaar verstrekt worden. Van de overheid mag verwacht worden dat zij correct en onbevooroordeeld en binnen de door haar zelf gestelde termijnen reageert. De inwoners moeten er zonder meer van uit kunnen gaan dat hun gegevens in goede handen zijn. Dat geldt in het bijzonder bij zorg, jeugdzorg en jeugdbescherming maar ook bij andere gegevens in de persoonlijke levenssfeer.

Speerpunten:
De gemeente Lingewaard heeft een open en transparante communicatie met haar inwoners.
Alle middelen worden hiervoor ingezet.
Inwoners krijgen binnen de gestelde termijnen antwoord op vragen en voorzieningen.
Inwoners die onvoldoende digitaal zijn worden blijvend anders geïnformeerd.
De gemeente heeft de inspanningsverplichting er zorg voor te dragen dat de bescherming van de privacy van de burgers aan de hoogste eisen voldoet.«terug naar begin

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu