Vragen over het coalitieproces

Vragen over het coalitieproces

De de fracties van de PvdA en GroenLinks hebben vragen gesteld met betrekking tot het coalitieproces. Afgelopen dinsdag heeft formateur Johan Sluiter in een brief als volgt gereageerd.


Naar aanleiding van de vragen van de fracties van de PvdA en GroenLinks over het (in)formatieproces en mijn rol daarin, deel ik u het volgende mee.

Ik heb ervoor gekozen om een transparant formatieproces in te gaan. Dat betekent dat zowel raadsfracties en pers, en met die laatste ook de inwoners van Lingewaard, gelijktijdig worden geïnformeerd over dit proces en de daarin gezette en te zetten stappen. Dit door met regelmaat een uitgebreid persbericht op te stellen.U heeft van mij op 25 maart 2014 een persbericht ontvangen, waarin duidelijk is vermeld dat de informatie-ronde is afgerond en dat met de formatieronde werd gestart.

Op 2 april 2014 hebben de eerste coalitiebesprekingen plaatsgevonden, van welke besprekingen u eveneens op de hoogte bent gesteld via voornoemd persbericht. In een volgende persbericht, van 3 april 2014 en wederom gestuurd aan de partijvertegenwoordigers en de pers, en daarmee dus ook ter kennis gebracht van de inwoners van Lingewaard, heb ik u meegedeeld dat de eerste coalitiebesprekingen constructief zijn verlopen. Daarop aanvullend kan ik u melden dat de beoogde coalitiepartijen deze week meerdere malen bij elkaar komen.
Daarbij zal ook gekeken worden naar door andere partijen naar voren gebrachte programma-punten. Zo nodig zullen die partijvertegenwoordigers nog worden uitgenodigd voor een gesprek hierover. 

Mijn streven is, om het concept-raadsprogramma op 17 april 2014 ter beschikking te stellen van de raadsfracties. Op 18 april 2014 zal hierover een persconferentie plaatsvinden, waarvoor ook u beiden wordt uitgenodigd. Dit alles moet uitmonden in het ter besluitvorming voorleggen van het concept-raadsprogramma aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 april 2014.
Het streven is daarbij om een zo breed mogelijk gedragen raadsprogramma te bewerkstelligen.


Ik zal u, zoals vanaf het begin van dit formatieproces al is gebeurd, uitgebreid op de hoogte houden van het verdere verloop van dit proces.


Hoogachtend,
Johan Sluiter (Lokaal Belang Lingewaard) 
Terug naar overzicht

© Leijser.nu